Prezenta politică de confidențialitate se aplică aplicației web programare.tech. Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul sau în legătură cu aplicația mobilă DSU sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).   Date de contact PROGRAMARE.TECH Email: [email protected] Website: https://programare.tech/ Persoana de contact Marian Tatarau Email: [email protected] Website: https://programare.tech/

Termeni și definiții

Date cu caracter personal - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale Prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea Operator - Administrator PROGRMARE.TECH Consimţământ - orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate de PROGRAMARE.TECH. Utilizator - persoana fizică/juridică, care își exprimă consimțământul pentru utilizarea platformei PROGRMARE.TECH conform politicilor operatorului și care se autentifică sau nu în platfoma PROGRMARE.TECH prin crearea unui cont de utilizator  

Principii

Politica de confidențialitate a operatorului se întemeiază pe următoarele principii: 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil şi transparent. 2. Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite şi legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. 3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. 4. Datele cu caracter personal sunt riguros exacte și se actualizează în cazul în care este necesar. 5. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. 6. Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.  

Cine este responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

Responsabilul cu prelucrarea datelor cu caracter personal decide ce date prelucrează, în ce scop și cum are loc această prelucrare. Responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal în cazul programare.tech revine: • Administratorul platformei PROGRMARE.TECH Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici. Poate constitui temei al prelucrării: o cerere a utilizatorului de a se inregistra in platforma PROGRMARE.TECH Ce date colectăm și în ce scop? Colectăm date cu caracter personal atât de la utilizatorii care se autentifică prin crearea de conturi în platfoma PROGRAMARE.TECH, cât și de la cei care accesează platfoma PROGRAMARE.TECH fără autentificare. În cazul autentificării, colectăm următoarele date cu caracter personal: • numele și prenumele - folosite pentru crearea contului de utilizator, vizibile în platforma PROGRAMARE.TECH • adresa de email - este colectată automat din contul de Facebook, atunci când se autentifică prin Social Media. Se poate introduce manual de utilizator atunci când se inregistraza. Adresa de email a unui utilizator nu este afișată public nicăieri în platforma PROGRAMARE.TECH, fiind folosită doar pentru autentificare; • informații despre dispozitivul pe care-l folosește utilizatorul (sistemul de operare, tipul de telefon (model), rețeaua de pe care intră, locația GPS (opțional, dacă și-a dat acordul în aplicație), aceste informații fiind folosite doar în scop statistic; • data de nastere - nu este afișată public nicăieri în platforma PROGRAMARE.TECH, ea fiind folosita doar în scop statistic. În cazul utilizatorilor neautentificați, se colectează următoarele date: • informații despre dispozitivul pe care-l folosește utilizatorul (sistemul de operare, tipul de telefon (model), rețeaua de pe care intră, locația GPS (opțional, dacă și-a dat acordul în aplicație), aceste informații fiind folosite doar în scop statistic. În afara datelor cu caracter personal la care am făcut referire mai sus, obținem date din analiza modului de utilizare a serviciilor noastre, după cum urmează: • datele colectate în Google Analytics, folosite în scop statistic pentru a determina patternuri de comportament ale utilizatorilor. Operatorul nu prelucrează în cadrul platformei PROGRAMARE.TECH date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.   Ce date colectăm pentru crearea contului de utilizator în platforma PROGRAMARE.TECH și ce facem public? La crearea unui cont de utilizator in platforma PROGRAMARE.TECH, sunt necesare următoarele date cu caracter personal: • numele și prenumele; • data de nastere • adresa de email În contul de utilizator, care este public în platforma PROGRAMARE.TECH, afișăm public următoarele informații: • numele și prenumele;

În ce scop se prelucrează datele cu caracter personal?

Prelucrăm date cu caracter personale pentru: • identificarea si folosirea corespunzatoarea a platformei PROGRMAARE.TECH, atat pentru utilizarea formului cat si a blogului • trimitere alerte și informări - utilizatorii pot primi alerte și informări prin desktop notifications sau realtime notifications, în situația în care au optat pentru trimiterea acestora. • statistici și rapoarte - datele utilizatorilor platformei PROGRMARE.TECH sunt prelucrate cu ajutorul Google Analytics, generând statistici automate, în baza cărora se extrag rapoarte, în scopul îmbunătățirii modului de utilizare a platformei. Datele statistice rămân anonime și nu sunt făcute publice.   Cum se realizează colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal? Colectarea datelor cu caracter personal se realizează: • automat, la crearea contului de utilizator prin platforme sociale (Facebook), preluându-se: nume, prenume, email • manual, la crearea contului de utilizator prin email și parolă, furnizându-se nume, prenume, email. Se adaugă numărul de telefon pentru utilizarea modulului de raportări de situații de urgență, pentru o validare suplimentară. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează: • automat, prin Google Analytics, în scop statistic; Datele statistice ale utilizatorilor rămân anonime și nu sunt făcute publice. Pentru ce perioadă stocăm datele cu caracter personal? Datele cu caracter personal sunt stocate pentru o perioadă nedefinită. Utilizatorul poate cere în orice moment modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact din aplicație. Ștergerea contului implică ștergerea automată a datelor cu caracter personal (nume, prenume, email, altor date sensibile). Către cine transferăm datele cu caracter personal și în ce scop? Transferăm date cu caracter personal către: Google Analytics  (în afara UE), unde se stochează datele utilizatorilor în scop statistic; Ce măsuri de securitate am implementat? Suntem preocupați permanent de implementarea măsurilor de securitate ce se impun pentru a reduce la minimum riscurile de acces neautorizat la date și implicit impactul asupra vieții private a utilizatorilor: • standard SSL de criptare a fluxului de date; • hash pentru parola, ceea ce inseamna ca nu tinem parole in clar in baza de date.

Drepturile utilizatorului

Regulamentul conferă utilizatorului o serie de drepturi, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează: 1. dreptul de informare și acces la date cu caracter personal, în temeiul căruia se poate obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter personal, având acces la datele respective și la informații privind modalitățile și scopurile prelucrării acestora; 2. dreptul la rectificarea datelor, care se poate exercita pentru a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal, care sunt incomplete; 3. dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), în virtutea căruia se poate obține ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, pentru unul din următoarele motive: i.datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate; ii.utilizatorul își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare; iii.utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; iv.datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; v.datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; vi.datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale. 4. dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele situații: i. atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora; ii. prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora; iii.nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; iv.atunci când utilizatorul se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă în acest caz prevalează drepturile legitime ale operatorului. 5. dreptul la opoziție, în temeiul căruia utilizatorul se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care se află, în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are loc în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. În aceste cazuri prelucrarea se va face numai dacă este justificată de motive legitime și imperioase, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului, sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de marketingul direct. 6. dreptul la portabilitatea datelor, care permite utilizatorului să primească datele cu caracter personal care îl privesc şi pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat și să transmită aceste date altui operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate. În temeiul acestui drept, datele cu caracter personal care privesc utilizatorul pot fi transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi actualizată ca urmare a modificării legislației relevante în domeniu sau a schimbărilor intervenite în structura și funcțiile platformei PROGRMARE.TECH. În cazul în care se fac modificări ale politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorii vor fi înștiințați prin e-mail și/sau notificări în cadrul aplicației, înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cum ne poți contacta?

Pentru nelămuriri sau întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, ne poti contacta prin email la adresa [email protected] În cazul în care dorești să formulezi plângeri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne poți scrie la aceeași adresă, urmând să îți răspundem în termenul legal de corespondență, în acord cu politicile și procedurile noastre interne. În cazul improbabil în care consideri că ți-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și adminstratorul patformei PROGRAMARE.TECH nu a tratat plângerea în mod corespunzător, te poți adresa unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România are sediul în București, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28 - 30, sectorul 1, cod poștal 010336.